Senin, 08 April 2013

Majalah Lama: "Waktoe" Tahun 1948Penerbit: N.V. Persekutuan Penerbitan "Waktoe", Medan. Alamat: Centrale Passar No. 41 & 48, Medan. Ketua Usaha: Zahari. Pengurus Usaha (administrateur): M. Rusli. Bahagian Adpertensi, Kassier & Boekhouder: Muhd. Jusuf. Bahagian Keagenan & Korrespondensi: A.A. Harahap. Bahagian Expeditie & Distributie: Imran Nasution. Bahagian Arsip: Nona Masnun Lubis. Bahagian Perpustakaan (Toko Buku), Pendjilidan: A. Hamid. Ketua Sidang Pengarang: Sjamsu Udaya. Pembantu: K. Tobing (Djakarta); A.A. Harahap (Palembang); N. Dian (Singapore); M. Jusuf (Singapore); T. Usman Hussin (Johor Baru Malaya); Hasapan Hadna (Bandjarmasin); H.M. Zainuddin (Atjeh); Wk. Misralani (Bondowoso); Moh. Achiers (Malang).

Motto: Majalah Berita Mingguan Bergambar. Isinya cukup bervariasi.  Ada soal politik, cerita pendek, pendidikan, film, ruang wanita, ekonomi, TTS, dan lain-lain.

Majalah yang tampak di blog adalah No. 27/Tahun II/Sabtu 3 Djuli 1948. Harga: f. 1.25,-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar